Autonomie et liberté

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Pourquoi le peuple corse a-t-il besoin de son autonomie ? Pour avoir davantage de libertés dans la conduite de ses propres affaires. Pourquoi l’État français y a-t-il intérêt ? Pour en finir avec une bien piètre performance qui lui coûte cher, économiquement et politiquement.   On connait l’image de la massue incapable [… leghja di più]

Le mouvement basque remporte une victoire

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Bonne nouvelle pour Iparralde (Pays Basque nord), le Tribunal administratif de Pau vient de donner droit à la volonté de l’ensemble des élus de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque de freiner le phénomène AirBnB qui empêche les Basques, particulièrement les jeunes ou le citoyen moyen, a fortiori les personnes [… leghja di più]

Bill Graham si n’hè andatu

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle de la disparition de notre ami Bill Graham, par un message de son fils nous disant :  « quelques jours auparavant nous avons beaucoup parlé de Pigna et de la Corse qu’il espérait visiter cet automne.  Il était le plus heureux quand il nageait à Algajola, [… leghja di più]

Un spetaculone in Biguglia !

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Felì serà in cuncertu u 7 è l’8 d’ottobre pròssimu. U Spaziu culturale Carlu Rocchi in Biguglia s’aspetta à campà un spetaculone ! Felì serà nant’à a scena cù deci musicanti è choristi per accumpagnalu. Hè a so prima è ùnica data di quist’annu è u spetàculu sarà arrigistratu in live [… leghja di più]

Disgustu

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Chì mondu assurdu hè bruttu… Campemu una èpica minacciosa cù i messagi di perìculu imminente è e chjame à a subrietà ripetute à chì ne vole per via di u riscaldimentu climàticu è di l’impuverimentu di e risorze di a pianetta. In issu cumbugliu angusciosu induve u citatinu hè culpabilizatu [… leghja di più]

Gina Nicolai

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Gina Hè nata Gina Noella Nicolai ! Hè a prima figliola di i nostri amichi Carole Chiorboli è Jean Félix Nicolai. A ciuccia hè nata u 13 di sittembre 2022 in Bastia, pisava 4,030 chilò è misurava 52 centimetri ! Longa, bella è felice vita à a sta principessa ch’illumineghja a vita [… leghja di più]

U pettirossu di Zì Ghjuliu

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

Zì Ghjuliu era, da mani à sera, in quidda vigna com’eddu facìa u babbu. U pezzu si chjamava Vigna bianca. Incù a so camisgia turchina, sempri listessa, l’omu putava, maghjincava, è cunturrava in a sirata incù qualchi fichi o qualchi pràsculi da no. È vindimiàvani cun eddu i nosci parenti [… leghja di più]

Diu vi salvi Regina

23/09/2022 nu 2762 squadra nu 2762

L’8 di sittembre hè stata festighjata a Madonna, Regina prutettrice di a Corsica. Era stata una scelta religiosa ma dinù pulìtica à u diciottèsimu per staccassi da a tutela francese. I Corsi èranu attaccati à l’òrdine franciscanu allora chì u reame di Francia era sott’à l’òrdine dumenicanu. Dapoi, ssa scelta [… leghja di più]

SCI SORELLA

23/09/2022 nu 1 squadra nu 1

SCI SORELLA SOCIETE CIVILE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIEGE SOCIAL : GURGAZZO, SANTA MANZA 20169 BONIFACIO 521 874 602 RCS AJACCIO Aux termes d’une délibération en date du 14 mars 2022, la collectivité des associés a nommé en qualité de cogérante Madame Carole DE LA FOATA, demeurant à Gurgazo, [… leghja di più]

SCMC

23/09/2022 nu 1 squadra nu 1

SCMC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIEGE SOCIAL : LIEUDIT MUSELLA 20169 BONIFACIO 819 697 590 RCS AJACCIO Aux termes d’une délibération en date du 14 mars 2022, la collectivité des associés a nommé en qualité de cogérante Madame Carole DE LA FOATA, demeurant à Gurgazo, Santa Manza, [… leghja di più]

M.C.S.C.

23/09/2022 nu 1 squadra nu 1

M.C.S.C. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIÈGE SOCIAL : GURGAZO, SANTA MANZA 20169 BONIFACIO 885 182 477 RCS AJACCIO Aux termes d’une délibération en date du 14 mars 2022, la collectivité des associés a nommé en qualité de cogérante Madame Carole DE LA FOATA, demeurant à Gurgazo, Santa [… leghja di più]

COMMUNE DE CASTIFAO

23/09/2022 nu 1 squadra nu 1

COMMUNE DE CASTIFAO Mise en vente bien communaux – Bâtiment cadastré E585 pour un prix de 10 000 euros lieu-dit Piazza-Felice. – Bâtiment cadastré E740 pour un prix de 15 000 euros lieu-dit Pietrera. – Bâtiment cadastré E574 pour un prix de 12 000 euros lieu-dit Piazza-Felice. – Casetta mitoyenne [… leghja di più]

MKINFLU

23/09/2022 nu 1 squadra nu 1

MKINFLU SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIEGE SOCIAL : POLE DE SUARTELLO Il, ROUTE DE MEZZAVIA, 20090 AJACCIO 901035089 RCS AJACCIO Aux termes d’une délibération en date du 26 août 2022, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant en application de l’article L. 225-248 du Code de [… leghja di più]

SAS Epicerie fine chez Pierre Francois

23/09/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS Il est fait mention de la cessation d’activité au 01/10/2022 de la SAS Epicerie fine chez Pierre Francois, au capital de 1.000 €, Siège social : rond-point de Ceppe, 20620 Biguglia – RCS Bastia 898 907 720. Pour avis.

Femu a Corsica fixe son cap

16/09/2022 nu 2761 squadra nu 2761

Par un rassemblement nombreux – 300 personnes – à la Testa Ventilegne sur la commune de Fìgari dans l’Extrême Sud, la rentrée politique de Femu a Corsica a voulu marquer les esprits alors que la deuxième réunion du Comité Stratégique mis en place par les accords passés entre Gérald Darmanin [… leghja di più]

Scandale d’État

16/09/2022 nu 2761 squadra nu 2761

Plus de six mois après l’agression mortelle d’Yvan Colonna dans la prison d’Arles, la haine et le mépris d’État qui continuent de s’exprimer à son encontre entretiennent colère et exigence de vérité. Rien dans ce dossier ne rassure sur la non implication de l’État, jusque à l’annonce de l’effacement de [… leghja di più]

A rientrata pulìtica di Femu a Corsica

16/09/2022 nu 2761 squadra nu 2761

Femu a Corsica faisait sa rentrée politique ce dimanche 11 septembre à la Testa Ventilegna (lire également notre éditorial). 300 responsables et militants se sont rassemblés à la veille du second rendez-vous à Paris de discussions sur l’avenir de la Corse, qui devrait se tenir ces tous prochains jours.  Extrait [… leghja di più]

Els Segadors / I falciadori

16/09/2022 nu 2761 squadra nu 2761

L’11 di sittembre hè a Diada, a festa naziunale catalana. Ogni annu sò decine di millaie à sfilà in carrughju. Certe volte sò fallati à millioni per celebrà a nazione è bramà l’indipendenza catalana. Arritti li lampa un ochjata quì sparghjendu u so innu naziunale, Els Segadors, i falciadori.   [… leghja di più]

Les jeunes militants s’organisent !

16/09/2022 nu 2761 squadra nu 2761

Lors de la dernière Université d’été de la Fédération R&PS nous avons annoncés la naissance de la plateforme jeunesse de la Fédération. Il s’agit d’un réseau informel reliant les jeunes des partis membres de la Fédération qui s’organise en canal de discussion. D’un point de vue représentationnel, la plateforme jeunesse [… leghja di più]

Doria Ousset : Un imbasciadrice

16/09/2022 nu 2761 squadra nu 2761

Emuzione è incantu, a voce di Doria Ousset hà ribumbatu in core di u parlamentu aurupeu in Brussella, purghjendu a brama di e lingue sprezzate da i Stati centralisti d’esse ricunnisciute è valurizate. Cù ella per purtà ssu messagiu di speranza, a pianista Marina Luciani, è per sunà di ghitarra [… leghja di più]

Minaccia

16/09/2022 nu 2761 squadra nu 2761

A guerra hè sempre stata brutta. Ùn ghjova nunda à lagnassi di i mèttodi gattivi impiecati, hè a guerra, è tutti i mezi sò boni à disprezzà è addebbulisce u nemicu. Frà e mullizzerìe ch’elli ponu fà l’omi trà d’elli, a guerra in Ucràina hà mustratu quantu l’Umanità s’hè inventatu [… leghja di più]

AVIS DE PUBLICITE – ODARC

16/09/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS DE PUBLICITE ODARC – ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Mme Marie-Pierre BIANCHINI – Directrice par intérim Avenue Paul Giacobbi – BP 618 – 20601 BASTIA – Tél : 04 95 30 95 30 SIRET 33035573600019 Référence acheteur : 22/FS/007 L’avis implique l’établissement d’un accord-cadre. Objet : Fourniture d’un [… leghja di più]

S.C.I. « P A M A T »

16/09/2022 nu 1 squadra nu 1

S.C.I. « P A M A T » Siège social : Lieu-dit ARBUCETTA 20620 BIGUGLIA R.C.S. BASTIA : 421.081.402 Aux termes d’une délibération en date du 1er septembre 2022, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 1er septembre 2022 et sa mise en liquidation amiable. [… leghja di più]

S.A.R.L. POULLIN M

16/09/2022 nu 1 squadra nu 1

CLOTURE DE LIQUIDATION S.A.R.L. POULLIN M Société à Responsabilité Limitée au Capital de 1 000 € 5 rue Faggianelli, 20200 Bastia R.C.S. BASTIA 824 060 099 L’Assemblée Générale Ordinaire des associés du 31/07/2022 a approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur et constaté la clôture des opérations de liquidation [… leghja di più]

SARL CREATION HABITAT CONSTRUCTION – CHC

16/09/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS DE PUBLICITE SARL CREATION HABITAT CONSTRUCTION – CHC Capital : 42 990,62 euros Siège Social : 1245 route de Borgo Village, chez Mr et Mme MAILLE, 20290 Borgo R.C.S. Bastia : 418 567 780 Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2022, il résulte que : – l’article [… leghja di più]

ALTU CASTELLU

16/09/2022 nu 1 squadra nu 1

ALTU CASTELLU SASU en liquidation au capital de 1 000 euros Siège social : Lot Altu Castellu – Route des sanguinaires – 20000 AJACCIO Siège de liquidation : Lot Altu Castellu – Route des sanguinaires – 20000 AJACCIO 849 295 845 RCS AJACCIO L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 08/09/2022 au [… leghja di più]

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION

16/09/2022 nu 1 squadra nu 1

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI Notaires Associées – Résidence U Principiu – 9 Avenue Baron Mariani – 20250 CORTE Tél. 04.95.45.25.50 – Fax. 04.95.45.25.59 – office.villanova-sinibaldi@notaires.fr AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION Article 1007 du Code civil – Article 1378-1 Code de procédure civile – Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 Suivant [… leghja di più]

Un été de catastrophe

12/09/2022 nu 2760 squadra nu 2760

L’été 2022 restera dans les mémoires insulaires, et ce maudit jeudi 18 août marquera les esprits pendant longtemps. La catastrophe climatique a surpris par sa soudaineté et par sa forme, des vents cycloniques dépassant les 220 km/h. En un instant, l’écart des températures entre une mer surchauffée et une atmosphère [… leghja di più]

Plein succès !

12/09/2022 nu 2760 squadra nu 2760

La 27e Université d’été de Régions & Peuples Solidaires est un plein succès pour cette Fédération qui fêtera bientôt ses 30 ans. +15 % de voix engrangées lors des élections législatives 2022, la réélection de ses quatre députés, et, dans la foulée, la formation d’un groupe renforcé à l’Assemblée nationale, avec [… leghja di più]

Logement : priorité des régions !

12/09/2022 nu 2760 squadra nu 2760

S’il existe un sujet transversal brûlant aujourd’hui, c’est bien celui de la question de la pénurie de logement dans chacun de nos territoires, ses causes que sont la spéculation foncière et immobilière, ses conséquences à travers la dépossession, la précarisation, l’acculturation. Pour débattre de la problématique « Vivre, travailler et se [… leghja di più]

Ghjustizia è verità

12/09/2022 nu 2760 squadra nu 2760

Face sei mesi ch’ellu hè statu assassinatu u prigiuneru u più survegliatu di Francia in a prigiò « a più sicura di Francia » da un prigiuneru islamistu chì duvìa esse particularmente survegliatu anch’ellu. Malgratu u so cumpurtamentu gattivu in prigiò, malgratu e so malfatte, incendii, agressioni è minaccie contr’à guardiani o [… leghja di più]

La guerre en continu

12/09/2022 nu 2760 squadra nu 2760

Durant l’été, la guerre en Ukraine a continué mais les deux adversaires semblent piétiner. La conquête promise par Poutine fait du surplace dans le Donbass, et la contre-offensive sur Kherson promise par le Président ukrainien Zelinski s’étire en longueur. La faute probablement à des armements russes désormais plus rares, du [… leghja di più]

HOTEL STELLA Dl MARE (2)

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

HOTEL STELLA Dl MARE SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 457 347 EUROS SIEGE SOCIAL : LIEUDIT LES CALANCHES, ROUTE DES SANGUINAIRES, 20000 AJACCIO 312 153 257 RCS AJACCIO Aux termes d’un procès-verbal en date du 16 août 2022, le Conseil d’Administration a nommé en qualité de Directeur Général Monsieur [… leghja di più]

HOTEL STELLA Dl MARE (1)

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

HOTEL STELLA Dl MARE SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 457 347 EUROS SIEGE SOCIAL : LIEUDIT LES CALANCHES, ROUTE DES SANGUINAIRES, 20000 AJACCIO 312 153 257 RCS AJACCIO Aux termes d’une délibération en date du 16 août 2022, l’Assemblée Générale Ordinaire a nommé : – Monsieur Dominique DELLEPIANI, demeurant [… leghja di più]

NATURE O CORSE

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

NATURE O CORSE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIEGE SOCIAL : RUE DU CORPS DE GARDE 20169 BONIFACIO AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous signature privée en date à Bonifacio du 13 janvier 2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : [… leghja di più]

MARIALISA LUCIANI CONSEIL

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS DE LIQUIDATION MARIALISA LUCIANI CONSEIL S.A.S.U. en liquidation, au capital de 2000 euros, Siège social : Quartier Sorba, 20170 LEVIE SIREN 885 056 994 R.C.S. AJACCIO L’associé unique a décidé, le 31 juillet 2022, la dissolution amiable anticipée de la société à compter du 10 août 2022 Désigné en [… leghja di più]

DOMAINE DU REGINU

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI Notaires Associées – Résidence U Principiu – 9 Avenue Baron Mariani – 20250 CORTE Tél. 04.95.45.25.50 – Fax. 04.95.45.25.59 – office.villanova-sinibaldi@notaires.fr AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, Notaire associé de la société civile Professionnelle « Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires, associés d’une [… leghja di più]

SCI AL FIORE DI MARE

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2022, il a été constitué une société représentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : Société Civile Immobilière AL FIORE DI MARE Forme : Société Civile Immobilière Capital : cinq cents euros Siège : route de San Martino, 23, [… leghja di più]

PALAZZU VERDE

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI Notaires Associées – Résidence U Principiu – 9 Avenue Baron Mariani – 20250 CORTE Tél. 04.95.45.25.50 – Fax. 04.95.45.25.59 – office.villanova-sinibaldi@notaires.fr AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, Notaire associé de la société civile Professionnelle « Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires, associés d’une [… leghja di più]

SCI CROVANI

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI Notaires Associées – Résidence U Principiu – 9 Avenue Baron Mariani – 20250 CORTE Tél. 04.95.45.25.50 – Fax. 04.95.45.25.59 – office.villanova-sinibaldi@notaires.fr MODIFICATION STATUTAIRE – CHANGEMENT DE GERANT SCI CROVANI Société civile immobilière Capital 1000 euros Siège social C/O MR MIODINI PIERRE L’ARGENTELLA CALVI 20260 CALVI RCS BASTIA 440333276 [… leghja di più]

SARL SORINI IMMOBILIER

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

SARL SORINI IMMOBILIER Société à responsabilité limitée au capital de 7 700 euros Résidence Les Asphodèles – Quartier l’annonciade – 20200 Bastia RCS BASTIA 414 965 020 Conformément à l’art. L.223-42 du code de commerce, Les associés se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire le 11 juillet 2022 et ont décidé [… leghja di più]

AVIS D’ATTRIBUTION 2 – ODARC

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS D’ATTRIBUTION ODARC – ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Mme Marie-Pierre BIANCHINI – Directrice par intérim – Avenue Paul Giacobbi – BP 618 – 20601 BASTIA – Tél : 04 95 30 95 30 – Fax : 04 95 33 86 05 – mèl : marches-publics@odarc.fr – web : http://www.odarc.fr SIRET 33035573600019 Objet : Fourniture de postes informatiques et [… leghja di più]

FIN DE LOCATION GERANCE – Aux Caprices

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

FIN DE LOCATION GERANCE La location-gérance consentie par : Madame Simone, Baptistine, Paule GUERRINI veuve SORBA, demeurant « Les Hauts de Propriano – 20110 PROPRIANO », inscrite au RCS sous le numéro 351 614 441, bailleresse À l’entreprise individuelle Aurore CHRISTODOULATOS, demeurant « 22B Rue Jean Jaurès – 20100 SARTENE », inscrite [… leghja di più]

SAS Les Editions Subilimales

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS La SAS Les Editions Subilimales, au capital social de 1000 euros, ayant son siège social à Maison Beveraggi, 20218 Piedigriggio, et immatriculé 849 543 459 R.C.S à Bastia Transfère son siège social, après assemblée générale, de Maison Beveraggi 20218 Piedigriggio, au 9 Bvd Auguste Gaudin 20200 Bastia.

SAS JPG

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS DE CONSTITUTION Le 1er août 2022, suivant acte sous seing privé, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SAS JPG Forme : Société par actions simplifiées Capital : cinq cent euros, divisé en 100 actions de 5 euros chacune. Siège : Imm Le Cèdre, [… leghja di più]

AVIS D’ATTRIBUTION – ODARC

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS D’ATTRIBUTION ODARC – ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Mme Marie-Pierre BIANCHINI – Directrice par intérim – Avenue Paul Giacobbi – BP 618 – 20601 BASTIA – Tél : 04 95 30 95 30 – Fax : 04 95 33 86 05 – mèl : marches-publics@odarc.fr – web : http://www.odarc.fr SIRET 33035573600019 Objet : Prestations de conseils juridiques, assistance [… leghja di più]

SCI NOSTRA PIETRA

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS Par acte SSP du 01/09/2022, il a été constitué une société : Forme juridique : SCI Dénomination : NOSTRA PIETRA Siège social : lieu dit Noce 20213 CASTELLARE DI CASINCA Objet : l’acquisition, l’administration et la location d’immeubles Durée : 99 ans Capital social : 150 euros Gérant : M.Jean-Philippe [… leghja di più]

ALTU CASTELLU

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

ALTU CASTELLU SASU au capital de 1 000 euros Siège social : Lot Altu Castellu – Route des sanguinaires – 20000 AJACCIO 849 295 845 RCS AJACCIO Le 08/08/2022, l’AGE a décidé la dissolution anticipée de la société, à compter du 08/08/2022, nommé liquidateur José, Bruno TARSITANO, 26 rue du soleil [… leghja di più]

RECTIFICATIF – PASADHEAN

12/09/2022 nu 1 squadra nu 1

RECTIFICATIF Dénomination : PASADHEAN. Forme : SAS. Capital social : 5000 euros. Siège social : LIEU DIT PIEROCHIACCE, 20221 Santa Maria Poggio. 908908007 RCS de Bastia. Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du 6 août 2022, à compter du 6 août 2022, les associés ont décidé de nommer en [… leghja di più]

Una operata à prò di a lingua

09/08/2022 nu 2759 squadra nu 2759

par François Alfonsi   Ils ont été 25 à ouvrir la voie, 25 enfants en première et deuxième année de maternelle, à Biguglia et à Bastia, dans les deux premières écoles immersives créées en Corse par Scola Corsa. Cela a commencé il y a moins de deux ans. La sensibilisation d’un [… leghja di più]

A parulla à i parenti di Biguglia

09/08/2022 nu 2759 squadra nu 2759

Estelle – « Nous étions très motivés lorsque nous avons su qu’une école immersive allait ouvrir. C’était pour nous presque “irréel” : une école immersive corse pour notre fils ! Rapidement, il nous a été expliqué la particularité de cette école, dans l’enseignement pratiqué et ses bienfaits et où les parents étaient impliqués, [… leghja di più]

A parulla à i parenti di Bastia

09/08/2022 nu 2759 squadra nu 2759

Anthony – « Nous étions sensibilisés aux bénéfices de l’enseignement immersif depuis de nombreuses années. Malheureusement, l’offre n’existait pas encore sur Bastia pour notre ainé. Lorsque l’opportunité s’est présentée pour notre deuxième enfant, nous avons été immédiatement enthousiastes. La motivation et la structuration de l’équipe, ainsi que la qualité et l’expérience [… leghja di più]

À ringrazià l’aiute materne !

09/08/2022 nu 2759 squadra nu 2759

U rollu di l’aiute materne à u latu di l’insignante hè fundimentale. Assicurèghjanu cù elle u svegliu à a lingua di i ciucci è si sà quant’ellu impurtante. L’accumpàgnanu per tutte l’attività fora di u tempu di scola dedicatu à e maestre. Vale à dì accòglienu i zitelli è assicurèghjanu [… leghja di più]

La puissance d’un réseau

09/08/2022 nu 2759 squadra nu 2759

La première école associative d’enseignement immersif a ouvert en 1969, à Arcangues en Pays Basque, avec 5 élèves. Le réseau Seaska qui fédère toutes les ikastolas (écoles en langue basque) était né ! Depuis, chaque année, de nouvelles écoles Seaska ouvrent et leur réussite est impressionnante : 100 % de réussite au bac [… leghja di più]

Un annu dopu

09/08/2022 nu 2759 squadra nu 2759

E scole corse anu un annu ! U custatu ch’hà purtatu à a creazione di sse scole assuciative d’insignamentu immersivu hè a situazione in perìculu di sparizione di a lingua corsa, malgratu e lotte cundutte dapoi 50 anni è più, azzioni è manifestazioni da tutte e mamme, è impegnu di i [… leghja di più]

Qualchi sciffri

09/08/2022 nu 2759 squadra nu 2759

A prima rientrata Scola Corsa s’hè fatta u 6 di sittembre 2021. Ci èranu 15 zitelli in Bastia, è 10 in Biguglia. Da 2 classe per 2 scole in 2021, Scola Corsa hà da passà à 3 scole è 5 classe à a rintrata 2022, postu chì e scole di [… leghja di più]

U rollu di l’associ lucali

09/08/2022 nu 2759 squadra nu 2759

Scola Corsa hè leatu à u retale Eskolim è prufitta di a so sperienza. Cusì, cum’è per tutte e filiere d’insignamentu immersivu assuciativu, à u latu di l’associu « maestru », sò creati associ « lucali », da pudè amministrà e scole soprapiazza, assucià i parenti à a vita sculare [… leghja di più]

Max Simeoni

Nous avons tous un rôle à jouer

08/08/2022 nu 2759 squadra nu 2759

par Max Simeoni La rédaction d’ARRITTI consacre ce numéro d’août à la langue corse. Je vais donc reprendre quelques données essentielles de la problématique du déclin de notre langue que les lecteurs de notre hebdomadaire connaissent déjà, du moins ceux qui me font l’honneur de me lire.   Je fais [… leghja di più]

CONSTITUTION SCCV U QUERCIU

08/08/2022 nu 1 squadra nu 1

Catherine COSTA-GIABICONI – AVOCAT 22 Lot ARBUCETTA – 20620 – BIGUGLIA – Tél. 04.95.38.89.69 CONSTITUTION DE SOCIETE Aux termes d’un acte sous seings privés en date à BIGUGLIA du 20 mars 2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale : société civile immobilière de construction [… leghja di più]

CONSTITUTION – SCCV ALIVETTU

08/08/2022 nu 1 squadra nu 1

Catherine COSTA-GIABICONI – AVOCAT 22 Lot ARBUCETTA – 20620 – BIGUGLIA – Tél. 04.95.38.89.69 CONSTITUTION DE SOCIETE Aux termes d’un acte sous seings privés en date à BIGUGLIA du 20 mars 2022, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Forme sociale : société civile immobilière de construction [… leghja di più]

AVIS DE PUBLICATION – OLMO

08/08/2022 nu squadra nu

AVIS DE PUBLICATION Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : MAIRIE d’OLMO Correspondant : M. Fortuné Felicelli, Maire, Résidence communale A SCOLA, 20290 Olmo, Email : mairieolmo@orange.fr, Tél : 04.95.36.24.93. Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Objet du marché : Travaux de restauration de l’église Sainte [… leghja di più]

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE – ODARC

08/08/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE ODARC – ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Mme Marie-Pierre BIANCHINI – Directrice par intérim – Avenue Paul Giacobbi – BP 618 – 20601 BASTIA – Tél : 04 95 30 95 30 SIRET 33035573600019 Référence acheteur : 22/FCS/008 L’avis implique un marché public [… leghja di più]

U BUTULEDDU

08/08/2022 nu 1 squadra nu 1

U BUTULEDDU SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 3 000 EUROS PORTE A 100 020 EUROS SIEGE SOCIAL : LES HAUTS DE SANTA MANZA – 20169 BONIFACIO 800 249 054 RCS AJACCIO L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie en date du 1er juillet 2022 a décidé et réalisé une augmentation du capital social de [… leghja di più]

S.A.S QUIDAM

08/08/2022 nu 1 squadra nu 1

S.A.S QUIDAM Société par actions simplifiées au capital de : 500 euros Résidence Sambuccuciu – Bât B – 20600 Bastia RCS BASTIA : 822 168 746 DISSOLUTION DE SOCIETE L’Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 31 mars 2022, a décidé la dissolution anticipée de la SAS QUIDAM, au capital de 500 euros, [… leghja di più]

L’autonomie au bout du chemin ?

30/07/2022 nu 2758 squadra nu 2758

Par François Alfonsi L’installation du Comité Stratégique sur l’avenir de la Corse marquera une date importante pour la Corse. L’autonomie sera-t-elle au bout du nouveau chemin qui s’est ouvert en ce 21 juillet 2022, comme nous l’espérons tous ? Il faudra attendre plusieurs mois et plusieurs réunions avant de pouvoir répondre [… leghja di più]

60 ans de passion !

30/07/2022 nu 2758 squadra nu 2758

Cuzzà est connu pour être une commune dynamique, avec un maire entreprenant, mais aussi des villageois et notamment une jeunesse, bien ancrés dans leur territoire. Le village est réputé pour sa charcuterie, une des meilleures de Corse. De passage dans le Tàravu, Arritti a eu la chance de pouvoir visiter [… leghja di più]

La réaction des collectifs anti-mafia

30/07/2022 nu 2758 squadra nu 2758

Parmi les réactions à la venue du ministre de l’Intérieur, nouveau « Monsieur Corse », celles des deux collectifs anti-mafia. Cette question de la mainmise mafieuse sur la société corse est cruciale à régler. Souhaitons que le processus en cours entre la Corse et Paris, saura apporter les bonnes réponses.   « [… leghja di più]

Acqua

30/07/2022 nu 2758 squadra nu 2758

In ssi tempi di suleoni, si capisce u preziosu di l’acqua. Beie, lavassi, rinfriscassi, annacquà l’orti… l’acqua hè vita è senza acqua ùn si pò campà. U riscaldimentu climàticu minaccia l’accessu à l’acqua è à u so risanamentu. Hè l’ONU chì a dice. Hè una messa in guardia ch’ellu hà [… leghja di più]

Un bon départ

30/07/2022 nu 2758 squadra nu 2758

Vingt-et-un membres pour la partie corse conduite par Gilles Simeoni. Un chef de file pour l’État, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, et au fur et à mesure des thèmes abordés, d’autres ministres seront présents ou représentés. L’installation du Comité stratégique, acté lors du voyage en urgence effectué par Gérald Darmanin [… leghja di più]

U Campanile di San’Ghjuvà

30/07/2022 nu 2758 squadra nu 2758

Eccu un cantu ch’hà viculatu parechje generazioni bastiaccie. Unu di i più belli canti di Corsica da a so ochjata ver di un passatu di tradizioni è di vita bastiaccia. Hè statu scrittu da l’autore cumpunitore Eugène Martin Anarella (1917-1980), cunnisciutu per tante canzone celebre, da u Campanile di San’Ghjuvà [… leghja di più]

Addìu Monsieur Alfonsi !

30/07/2022 nu 2758 squadra nu 2758

S’hè spentu u 18 di lugliu 2022, Francescu Alfonsi di Calasima è d’Aiacciu, babbu di u nostru fratellu, l’aurudeputatu di a Corsica, chì porta dinù u so nome. Hè statu purtatu in terra stu màrcuri u 27 di lugliu in Aiacciu induv’ellu riposa à u latu di a so sposa [… leghja di più]

Avis de constitution

29/07/2022 nu 1 squadra nu 1

Paule VILLANOVA & Maria SINIBALDI Notaires Associées – Résidence U Principiu – 9 Avenue Baron Mariani – 20250 CORTE Tél. 04.95.45.25.50 – Fax. 04.95.45.25.59 – office.villanova-sinibaldi@notaires.fr Avis de constitution Suivant acte reçu par Maître Paule VILLANOVA, Notaire associé de la société civile Professionnelle « Mes Paule VILLANOVA et Maria SINIBALDI, notaires, associés [… leghja di più]

2AM HOLDING

29/07/2022 nu 1 squadra nu 1

2AM HOLDING SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 13 LOTISSEMENT MICHEL ANGE, ZI BALEONE, 20167 AFA 879 508 208 RCS AJACCIO Aux termes d’une délibération en date du 30 octobre 2021, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés, statuant en application de l’article L. 223-42 du [… leghja di più]

N.AGENCY

29/07/2022 nu 1 squadra nu 1

N.AGENCY SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIEGE SOCIAL : LOTISSEMENT MONTE NEBBIO 20167 APPIETTO 899 419 220 RCS AJACCIO Aux termes d’une décision en date du 20 juillet 2022, l’associé unique, statuant en application de l’article L. 225-248 du Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait [… leghja di più]

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES – ODARC

29/07/2022 nu 1 squadra nu 1

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES ODARC – ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Mme Marie-Pierre BIANCHINI – Directrice par intérim Avenue Paul Giacobbi – BP 618 – 20601 BASTIA – Tél : 04 95 30 95 30 SIRET 33035573600019 Référence acheteur : 22/PI/004   L’avis implique un marché public Objet : [… leghja di più]

CASABIDI

29/07/2022 nu 1 squadra nu 1

CASABIDI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIEGE SOCIAL : RUE DU CORPS DE GARDE 20169 BONIFACIO 832 947 014 RCS AJACCIO AVIS DE REMPLACEMENT DU GÉRANT Aux termes du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er juillet 2022 : Monsieur Pierre CORDOLIANI, demeurant à Bonifacio (20169), Rue du [… leghja di più]

L’AUBERGE CORSE

29/07/2022 nu 1 squadra nu 1

L’AUBERGE CORSE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS SIEGE SOCIAL : RUE DU CORPS DE GARDE 20169 BONIFACIO 792 651 507 RCS AJACCIO Aux termes d’une délibération en date du 16 juin 2022, la collectivité des associés a pris acte de la décision prise par Monsieur Anthony CORDOLIANI [… leghja di più]