Dolu

S’hè spenta Arlette Sabiani

S’hè spenta u 30 di ghjugnu a nostra amica cara, Arlette Sabiani, à l’età di 93 anni. Era a mamma di Daniele, Saveriu, Anna Maria è Francescu.
Militente autunumista, fida è discreta, Arletta hà accumpagnatu e nostre lotte, spartute tante stonde d’amicizie. Era dinù un amica d’Arritti.
À i so figlioli, figliulini, arcifigliulini, Arritti manda cunduleanze afflitte è fraterne.
Riposi in pace cara Arletta. •