Dolu

Arletta Manta *

S’hè spenta in Biguglia, Arletta Manta, nata Papazian à l’età di 96 anni. Era a mamma di i nostri amichi Michele Manta, è di Marie Jo Angeli, sposa di Michè Angeli, a caccara di Carina, Marina, Saveria, Fanny è Yannick, è l’arcicaccara di Stèfanu, Lisandru, Stella, Felice è Emma.

Arritti manda cundugleanze afflitte è fraterne à tutti i soi.

Ch’ella riposi in pace.