Cantu

Ste mane quì, di A Flietta (M. Frassati)

Magnìficu cantu di A Filetta chì conta ssa Corsica chì strazieghja, innu à e suffrenze suciale di i travagliatori… À tutti quelli chì s’impègnanu à u cutidianu, di pettu à sistemi alienatori.

 

Cinqu’ore di matina
In la cità la notte
È sempre senza fine
Ricumencià la sorte
Da la casa à l’usina
Cusì sin’à la morte
Lagni suspiri è straziu
Caminà l’operaiu.

Sole, sole ste mane quì
Sò tracarche di pene
Sole, sole ste mane quì
Sò sulcate di vene
Sole, sole ste mane quì
Meriteranu l’avvene.

À lu fà di lu ghjornu
Ch’allumina la piana
L’invernu i nivaghjoni
L’estate in la calmana
Grandine o sullioni
N’hè colma la to strada
Muscu di terra in dolu
Viaghja lu campagnolu.

Sole, sole ste mane quì…

Vulemu cantà quindi
Per tutti li spluttati
L’altri è quelli di quindi
Tutti li rivultati
Hè per voi altr’amichi
Chì lu pugnu hè alzatu
Li techji anu da sparisce
Lu mondu hà da fiurisce.

Sole, sole ste mane quì…