La fête de la langue bretonne

07/07/2023 nu 2802 squadra nu 2802

Nouvelle édition, nouveau succès. Les organisateurs de la Gouael Broadel ar Brezhoneg (la GBB) ont à nouveau rassemblé 3.000 personnes venues défendre et pratiquer la langue bretonne sur la place de ce petit village du centre Bretagne, avec l’objectif de donner visibilité, et de faire entendre, la langue bretonne.   [… leghja di più]

Permessu di tumbà

07/07/2023 nu squadra nu

Si chjamava Alan. Quale s’arricorda di ssu nome ? Alan Kurdi era ssu ciucciu di 2 anni trovu mortu nant’à una spiaggia turca u 2 di sittembre 2015. Tandu u mondu cummossu imparava a nutizia è tutt’ognunu si rivultava mughjendu « mai più »… Già in 2013, u drama di l’ìsula taliana di [… leghja di più]

Pittistu hà fattu l’ovu

07/07/2023 nu 2802 squadra nu 2802

A moglia di Pittistu, riintrava da l’ortu. Era andata à annacquà… è ùn avìa cusì tortu… S’ella aspittava u maritu, a civolla ùn criscìa. Parchì fà stu travagliu, à ellu ùn piacìa. Riintrava dunque è appena pigliatu e scale, vede u maritu, fatigatu, chì pusava annant’à u mutale. – O [… leghja di più]

SITELLE

07/07/2023 nu 1 squadra nu 1

SITELLE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 1 000 EUROS SIEGE SOCIAL : 2 BIS BOULEVARD SOLFERINO 20000 AJACCIO 900 412 628 RCS AJACCIO AVIS DE PUBLICITÉ Aux termes d’une délibération en date du 30 mai 2023, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transférer le siège social du 2 Bis Boulevard [… leghja di più]

MANICCIA DISTRIBUTION

07/07/2023 nu 1 squadra nu 1

MANICCIA DISTRIBUTION SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE UNIPERSONNELLE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS PORTE A 400 000 EUROS SIEGE SOCIAL : FORMICOLOSA 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO 832 432 959 RCS AJACCIO   Par décision du 1er juillet 2023, l’associée unique a décidé une augmentation du capital social de 390 000 euros par incorporation [… leghja di più]

SAS MY’S DAY SERVICES

07/07/2023 nu 1 squadra nu 1

AVIS DE CONSTITUTION   Le 1er juillet 2023, suivant acte sous seing privé, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : SAS MY’S DAY SERVICES Forme : Société par actions simplifiée Capital : mille euros, divisé en 100 actions de 10 euros chacune. Siège [… leghja di più]