E fàvule di Natale Rochiccioli

A mubilisazione di u lione

Signor Lione Rè è Imperatore, avìa decisu di parte in Guerra contru à un usurpatore, o contru à un pòpulu, o contru à un altru animale, pocu impreme : par quelli chì si bàttenu rivene uguale.

– Virificate l’armamenti, fate l’appellu par matriculu, dumane partemu in guerra, u paese hè in perìculu !

 

I capitani fècenu rimarcà à u Statu Magior’Ginerale, chì in st’armata ci era qualchi animale pocu garbati, mànichi di spazzura, invalidi di natura sottuposti à la paura… Piatti pien’di suppa… chì, vistuti da suldati, avìanu una cuppa…

– À trascinà sti pesi morti in guerra ùn vale… ci vurrìa à piazzalli in affettazione speziale…

 

– Ùn si parte par dece anni chì ci vole à fà prestu… è li vogliu dà eiu l’affettazione speziale è u restu ! Dumane attaccaremu in lu pianu. Noi, ben intesu, guardaremu da luntanu. Impiicaremu à tutti durante à a battaglia, ma ognunu à a so piazza par evità a pagaglia : l’alifante à l’attaccu, l’acelli à u bumbardamentu, l’àcule in la caccia, e grìnfie à u strangulamentu… A volpe in lu Gèniu, e scìmie à fà a paura, è par fà intrampulà i numici, l’animali di pascura. I muli carchi d’arme, à l’osservazione u falcu, e puce in cinquèsima colonna, i sumeri runcaranu l’attaccu. Sì u numicu hè numarosu impiicaremu i gasi, dunque chì u battagliò di i becchi si tenghi prontu in tutti i casi.

Sì ognunu tene a so piazza marchjate puru, è u primu imbuscatu ch’è trovu, u mi sciaccu crudu crudu.

 

Sò partuti numarosi à carcassi di gloria, quantu ne hè vultatu ùn la dice a stòria.

 

 

Muralità

Bella gamba si una guerra hè ben’fatta…
Par quellu chì ci lascia l’osse hè sempre una disfatta.
Cosa ci vole à fà par ùn rivede issu fattu ?
Fà tace i sumeri chì ròncanu l’attaccu… •