E fàvule di Natale Rochiccioli

Cavallus malatus

V’aghju dighjà prisintatu à Signor’Lupu è tutti i so guai. U ritruvemu sempre famitu è più bruttu chè mai. Soca ci era una fiera in li cuntorni ed ellu ùn la sapìa.

U fattu hè chì majuscule ùn ne vidìa…

Ghjittendu un colpu d’ochju pà issi prati, ti vede u cavalu Àrabu di Morati (1)…

Avvicinèndusi pinsava : “ Umbeh… quì ci vole a piola. Par circà di strangulallu ùn ci hè cà una manera sola : faraghju u falsu mèdicu… d’altri funu imbrullati (2). A prova, u falsu mèdicu di a Càmara di i Diputati (3). S’elli sò stai brullati quelli, un cavallu hà ciarbellu quant’è elli…

– Signor’Cavallu, salute… o piuttostu, malatìa : Cavallus arba fresca malatus, Ippocrattu a dicìa.

Eiu Lupu Mèdicu, Vitirinariu è Dintistu, t’aghju induvinatu malatu, da ch’eu t’aghju vistu !

Sò sicuru chì e to note sò fatte d’affanni, fìdati à mè, dimmi i to malanni…

– Ghjustu appuntu, Signor’Lupu, ùn possu marchjà di versu… Sò statu farratu, un chjavellu (4) hè intrutu di traversu. Sopra à u mumentu ùn mi ne sò micca avvistu, ma càccialumi par carità, postu chì sè ancu Dintistu.”

 

U cavallu pesa a chjappa (5), si mette in pusizione, quellu tontu si pende par caccià u chjavillone…

Una di ste chjappe di cavallu di trottu, di a diminzione d’un canistrellu cottu !

O Beatìssima Vèrgine, o chì calciu ! O chì focu d’artifiziu di denti, di sangue, tintu mustacciu…

 

È u cavallus malatus, si hè rimessu subitus, arbra fresca pascius

 

Muralità

Sì vo scuntrate un cavallus malatus
Occupàtevi di i vostri affarus,
È u latinus, lasciàtelu parlà à u curatus… •

 

  1. Morati : amicu di l’autore (Casaglione Tiuccia).
  2. Brulla, brullà, imbrullà : metatesi di burla, burlà, imburlà.
  3. Falsu mèdicu di a Càmera di i Diputati : stòria vera chì stalvò avanti l’ùltima guerra.
  4. Chjavellu : chjodu par farrà l’animali.
  5. Chjappa : farru pà i cavalli, i muli…