E fàvule di Natale Rochiccioli

U culombu è a furmìcula

Un culombu si bagnava u biccu, ind’un puzzatellu…
Vede una furmìcula chì nutava. Dicu : chì nutava, in fatti s’annigava.
Culombu li tende un steccu di prunalbellu, fù salvata da stu punticellu.

Una misata dopu, u culombu in anda di buscà qualchi ghjanda, si pone in cima d’un pullone…
Petru Santu si lavava i pedi in lu fiumicellu. Pesa u capu, ti scopre l’acellu… Face dui passi ind’è l’arba, pesa l’archibusgiu :
– O Culombu ùn busgià chì ti brusgiu… La… stà fermu chì ti visu. Sta sera ci passi cù u risu…

Quella furmìcula chì pascìa à u pede di u castagnu, misura a situazione, li si azzippa u calcagnu… Petru Santu hà mughjatu, Culombu hà vulatu, Petru Santu s’hè grattatu…

 

Muralità

I fucili di Villanova1 ? Sò cumbrìcule,
Si ne rìdenu ancu e furmìcule… •

 

  1. Villanova : marcante d’arme d’Aiacciu.