E fàvule di Natale Rochiccioli

U levru è a cuparchjata

Un levru ind’è l’arba fresca saltichjava.
Par fà scornu à a cuparchjata chì si trascinava…

– O Piripichji, disse quella, femu a corsa ?
– O lumacò… vai ind’è Peugeot à fatti cambià u carburatore… ancu megliu farìa di razzicatti a carruzzarìa…

Scumessa. Fàcenu u segnu. Si mèttenu in paru.
Si move a cuparchjata… Grosse èranu e mise…

U levru si turcìa da e rise. Facìa salti murtali, capriole, strappava fiori à fiocche, Coquelicots, currìa à daretu à i grilli, spavintava e ranochje, è pò si stracqua una stonda, si vultula, pianu pianu trinnichendu, a cuparchjata capula.

Quandu quellu scapatu vede chì a cuparchjata hè pronta à francà a marca di l’arrivata, parte cum’è una palla.
Ùn hè pussutu ghjunghje à richjappalla…

 

Muralità

Ùn basta u talente… d’apprezzu voli esse degnu ?
Metti u capu à segnu… •

 

  1. Piripichju : parsunaghju cunnisciutu in Aiacciu avanti guerra, facìa l’acrubazìe.