E fàvule di Natale Rochiccioli

Ziu Martinu in San Brancaziu

Ziu Martinu andava in San Brancaziu (1) à vende u sumere. Cum’ellu avìa pocu laziu – parlu di u sumere – u Babbu è u figliulinu u purtàvanu un pocu par omu annant’à u spinu…

– Quessa hè bella, disse unu in la stretta… Soca u purtate à e corse in Vignetta ?

 

U babbu pone u sumere, si coglie addossu… Appena Mufrone s’era mossu, scòntranu trè zitellette :

– Guardate issu Papachjone, chì lascia strazià issu zitillone…

U vechju si varca, face coglie u figliolu, ellu marchjava à daretu solu solu…

– Vargogna, disse un altru. Ùn ci hè più rispettu : u vichjone à pedi, u giòvanu à cavallu par dispettu.

Martinu, pacinziosu cum’è un santarellu, si coglie ancu ellu accant’à u zitellu.

– Ùn ci hè male, lampò un paisanu. Hè più cà stancu stu sumere… u pigliate par qualchi tanku ?

U vàrcanu, lèntanu a cavezza, u sumere ne runcava di cuntintezza.

 

Par disgrazia affacca Scamaroni (2), u più birbante di i trè cantoni :

– O Martì… què sì u sumere chì pudìa nasce. Postu chì vo ci sete, aiutàtelu à pasce !

– O ghjente, mughjò u vechju, mi rumpite i stifali. Da stamane in quà ci fate fà i carnavali… Crìtica s’è mi varcu, crìtica s’è mi cogliu… u sumere hè u meiu, faraghju cum’è vogliu !

 

Muralità

O Ziu Martì… campàvate in lu bel’tempu, è ùn èrate mancu cuntentu…
Si vò avìssite cunnisciutu l’allucazione familiale, è quelle càriche fiscale,
Vi sarìate avvistu, o beatu mulinaghju,
Chì « faraghju cum’è vogliu », ùn ci hè più in lu dizziunàriu. •

 

  1. San Brancaziu : u 12 di maghju, fiera chì si face ancu oghje in Aiacciu. Tempi fà ci si vendìa animali è robba paisana.
  2. Antone Scamaroni : amicu viculacciu di l’autore, eroe di u so rumanzu Cavallarìa paisana.