Ghjustizia ?

22/05/2022 nu 2748 squadra nu 2748

E prime operazione di ripressione anu principiatu. Sempre di listessa manera. A mane à bon’ora, sbrambulendu e porte… « Pulizza ! »… sbulichendu tuttu in casa è in a càmera di u zitellu… pò omu u si porta pè a guardia custoghja… Vi lasciu imaginà u penseru di i parenti, u tremuleghju di [… leghja di più]

U lamentu à Nicoli

22/05/2022 nu 2748 squadra nu 2748

Ssa bellìssima puesìa di Ghjàcumu Fusina hè stata scritta in umagiu à Jean Nicoli marturiatu è assassinatu da i nasì durante a seconda guerra mundiale. Hè stata messa in cantu in un vuceru cummuvente da Jacky Micaelli oghje sparita. Pocu fà hè stata ripigliata da Diana Salicetti. U pueta Ghjàcumu [… leghja di più]

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

22/05/2022 nu 1 squadra nu 1

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE – BP 345 – 20297 BASTIA CEDEX PAR JUGEMENT EN DATE DU 10/05/2022 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF DES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE A2BCD (SAS) – RIVA-BELLA – LINGUIZZETTA – 20270 ALERIA ACTIVITE : RESTAURATION, DEBIT [… leghja di più]

CASA MARE FINANCES

22/05/2022 nu 1 squadra nu 1

CASA MARE FINANCES SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 321 000 € PORTÉ À 200.530 € SIÈGE SOCIAL : DOMAINE DE SPERONE 20169 BONIFACIO 524 228 194 RCS AJACCIO Aux termes des décisions de l’Associée unique en date du 10 novembre 2021 et du 30 mars 2022, le capital social a été [… leghja di più]

CLOS CANARELLI

22/05/2022 nu 1 squadra nu 1

CLOS CANARELLI SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 114 336,76 EUROS SIÈGE SOCIAL : TARABUCETTA 20114 FIGARI 431636844 RCS AJACCIO Aux termes d’une décision en date du 6 avril 2022, l’associé unique a décidé d’étendre l’objet social aux activités de travaux de terrassement courants et de travaux préparatoires aux travaux [… leghja di più]

Commune de CASTELLO DI ROSTINO – Prescription de l’élaboration du Plan local d’urbanisme

22/05/2022 nu 1 squadra nu 1

Commune de CASTELLO DI ROSTINO Prescription de l’élaboration du Plan local d’urbanisme Par délibération n°2021-26 en date du 29 juillet 2021, le Conseil municipal de CASTELLO DI ROSTINO a décidé de prescrire l’élaboration du Plan local d’urbanisme communal. La délibération précise entre autres les objectifs qui sont assignés à cette [… leghja di più]

ODARC – AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

22/05/2022 nu 1 squadra nu 1

ODARC – ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Mme Marie-Pierre BIANCHINI – Directrice par intérim Avenue Paul Giacobbi – BP 618 – 20601 BASTIA – Tél : 04 95 30 95 30 – SIRET 33035573600019 AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Référence acheteur : 22/FCS/005 L’avis implique un marché public Objet [… leghja di più]

ODARC – AVIS D’ATTRIBUTION

22/05/2022 nu 1 squadra nu 1

ODARC – ETABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Mme Marie-Pierre BIANCHINI – Directrice par intérim Avenue Paul Giacobbi – BP 618 – 20601 BASTIA – Tél : 04 95 30 95 30 – SIRET 33035573600019 AVIS D’ATTRIBUTION Objet : Prestations de conseils juridiques, assistance et representation en justice de l’odarc en [… leghja di più]

LIMONE

22/05/2022 nu 1 squadra nu 1

LIMONE Société par actions simplifiée au capital de 1000 € Siège social : Quartier Poretta Les Quatre Portes 20137 PORTO VECCHIO AVIS DE CONSTITUTION Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 10 mai 2022, il a été constitué une Société anonyme simplifiée Dénomination : LIMONE Capital : 1000 [… leghja di più]